DDH Advocatuur

Privacy verklaring

Inleiding

Privacyverklaring DDH Advocatuur

Dit is de privacyverklaring van de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid DDH Advocatuur B.V. (hierna: DDH Advocatuur). DDH Advocatuur is statutair gevestigd in Oosterhout en houdt kantoor aan het Europark 18.
DDH Advocatuur respecteert uw persoonsgegevens en draagt er zorg voor dat de persoonlijke informatie die aan ons wordt verstrekt of die wij anderszins verkrijgen vertrouwelijk wordt behandeld.

DDH Advocatuur is de verantwoordelijke voor de verwerking van persoonsgegevens.

DDH Advocatuur levert als advocatenkantoor juridische dienstverlening aan particulieren, ondernemers en mkb-ondernemingen.

Teneinde de website www.ddhadvocatuur.nl en de daarmee verbonden diensten aan haar gebruikers beschikbaar te kunnen stellen, zal DDH Advocatuur in een aantal gevallen persoonsgegevens verwerken.

Deze privacyverklaring heeft als doel om informatie te geven over het gebruik van de door u aan ons verstrekte persoonsgegevens. Verder om u inzicht te geven in de doelen en grondslagen van gegevensverwerking door DDH Advocatuur. Verder om u inzage te geven in wat DDH Advocatuur doet om uw privacy te beschermen. DDH Advocatuur adviseert u voor het gebruik van www.ddhadvocatuur.nl deze privacyverklaring door te nemen.

Welke gegevens verzamelen we en hoe komen we hieraan?

Om u een idee te geven van welke persoonsgegevens wij verwerken treft u hieronder een aantal persoonsgegevens die wij verwerken (niet limitatief):

–  naam geslacht;

–  contactgegevens (woonadres, postadres, e-mailadres, telefoonnummer);

–  bankrekeningnummer, btw-nummer;

–  andere door u verstrekte gegevens.

De verwerking van de door u verstrekte gegevens voldoet aan de eisen die daarvoor worden gesteld in de wet, waaronder de Wet Bescherming Persoonsgegevens (AVG). De reden van verwerking kan zijn omdat de desbetreffende persoonsgegevens door u zijn verstrekt voorafgaand aan een opdracht, dan wel in het kader van de dienstverlening zijn verkregen.

Het kan zijn dat u via de website gebruik maakt van het contactformulier, dan wel de nieuwsbrief wenst te ontvangen, via de website solliciteert, vragen stelt of opmerkingen plaatst via www.ddhadvocatuur.nl of een email stuurt aan een van de op website vermelde e-mailadressen. Hierbij is het mogelijk dat u bepaalde persoonsgegevens (vrijwillig) verstrekt.

Voor welke doelen worden de verstrekte gegevens gebruikt?

DDH Advocatuur zal de ontvangen gegevens gebruiken om contact met u te kunnen opnemen voor de volledige beantwoording van de door u gestelde vragen en/of opmerkingen en uiteraard voor het kunnen uitvoeren van het door u verzochte. DDH Advocatuur heeft voor de verwerking dan ook een gerechtvaardigd belang. Alleen op deze manier kunnen wij u contacteren. DDH Advocatuur zal in o.a. de volgende gevallen persoonsgegevens van u verwerken:

De verwerking gebeurt deels nog handmatig, maar eveneens met behulp van computers, smartphones, servers en databases, zodat er sprake is van (gedeeltelijk) geautomatiseerde verwerking.

Grondslag

De volgende grondslagen kunnen van toepassing zijn:

1. op basis van het aangaan en uitvoeren van de overeenkomst (incl. voorbereiding, uitvoering, facturatie en inning) betreffende:
– verlenen van juridisch advies;
– voeren van gerechtelijke procedures;
– inhoudelijke juridische cursussen;
– overige dienstverlening;

2. gerechtvaardigd belang;

3. wettelijke verplichting;

4. Toestemming betrokkene(n).

Er is geen verplichting om DDH Advocatuur te voorzien van persoonsgegevens en geen verplichting DDH Advocatuur toestemming te geven voor de verwerking van deze persoonsgegevens. Het ontbreken van de benodigde persoonsgegevens kan echter betekenen dat DDH Advocatuur haar werkzaamheden niet kan of mag uitvoeren. Mocht u onverhoopt de toestemming voor het gebruik van uw gegevens intrekken dan zal DDH Advocatuur genoodzaakt zijn de werkzaamheden te beëindigen.

Op grond van de voor advocaten geldende gedragsregels advocatuur mogen advocaten bijvoorbeeld niet tegen cliënten of voormalig cliënten optreden, waardoor wij uw contactgegevens – na beëindiging van de opdracht – digitaal zullen blijven bewaren. Hiervoor heeft DDH Advocatuur aldus een gerechtvaardigd belang.

In sommige gevallen is DDH Advocatuur verplicht bij de wet om persoonsgegevens te verwerken. Zo dient DDH Advocatuur op basis van de WWFT de identiteit van haar klanten te verifiëren. Indien dit een onderneming is, dient DDH Advocatuur te verifiëren wie de ‘uiteindelijk begunstigde eigenaar’ is van die onderneming.

Geautomatiseerde besluitvorming

DDH Advocatuur neemt op basis van geautomatiseerde verwerkingen geen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen.

Bewaartermijn

DDH Advocatuur bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om werkzaamheden af te ronden waarvoor uw gegevens worden verzameld. De verwerking van uw gegevens zijn te herleiden tot een wettelijke bewaartermijn of gerechtvaardigde termijn.

Nieuwsbrief

Indien u onze nieuwsbrief wenst te ontvangen, kunt u dit o.a. via het contactformulier aangeven.

Uiteraard kunt u dit ook per e-mail doorgeven: secretariaat@ddhavocatuur.nl. Wij versturen u enkel de nieuwsbrief indien u zich hiervoor heeft aangemeld. Afmelden kunt u doen door een e-mail te sturen naar secretariaat@ddhadvocatuur.nl. Na afmelding worden uw gegevens verwijderd, tenzij er een wettelijke grondslag van toepassing is om uw gegevens te bewaren, of een gerechtvaardigd belang.

Beveiliging

DDH Advocatuur heeft passende technische en organisatorische maatregelen genomen om uw persoonsgegevens te beveiligen tegen verlies of tegen enige vorm van onrechtmatige verwerking.

Personen die namens DDH Advocatuur toegang hebben tot uw gegevens zijn gehouden tot geheimhouding. Dit is ook in lijn met de voor advocaten geldende gedrags- en beroepsregel.

De website is beveiligd met een zogeheten SSL-certificaat. Dit betekent dat uw gegevens versleuteld worden verzonden. Voor meer informatie over het certificaat en de geldigheid van het certificaat verwijzen wij u naar het slotje in de adresbalk. Wij adviseren u dringend om geen gebruik te maken van het invulformulier als er geen geldig slotje wordt getoond. DDH Advocatuur is dan ook niet aansprakelijk voor enig gevolg of schade ten gevolge van een “datalek” bij gebruik/ invullen van het contactformulier.

Bij inschakelen derden / toegang tot uw gegevens

DDH Advocatuur kan in verband met de uitvoering van de opdracht samenwerken met derden en ontkomt er niet aan om in bepaalde gevallen persoonsgegevens aan deze partijen door te sturen voor een succesvolle uitvoering van een opdracht.

DDH Advocatuur verstrekt uw gegevens enkel aan derden indien dit nodig is voor de uitvoering van de overeenkomst of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. DDH Advocatuur blijft verantwoordelijk voor de verwerking van de gegevens bij derde tenzij de desbetreffende partij zelf ook verwerkingsverantwoordelijke is. Hierbij kunt u denken aan een notaris, accountant of een andere derde partij ten behoeve van een second opinion of deskundigenrapport.

Personen die namens DDH Advocatuur toegang hebben tot uw gegevens zijn gehouden tot geheimhouding. Dit is ook in lijn met de voor advocaten geldende gedrags- en beroepsregels.

Op de website kunnen links staan vermeld naar websites van derden. Het kan gebeuren dat deze derden of anderen op deze websites informatie over u verzamelen. Deze privacyverklaring is niet van toepassing op de websites van derden. DDH Advocatuur is niet verantwoordelijk voor de inhoud van deze websites en de handelingen van deze derden en anderen.

Gegevens inzien, aanpassen, verwijderen of overdragen

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren, of te verwijderen (dit geldt niet indien er wettelijke grondslag is voor DDH Advocatuur om de gegevens te verwerken, dan wel dat DDH Advocatuur gerechtvaardigde gronden aanvoert voor verwerking). Daarnaast heeft u recht op gegevensoverdraagbaarheid.

U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering of overdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming sturen naar secretariaat@ddhadvocatuur.nl. Om er zeker van te zijn dat het verzoek door u is ingediend, verzoeken wij u een kopie van identiteitsbewijs mee te sturen en voor verzending eerst uw pasfoto en Burgerservicenummer zwart te maken (bescherming van uw privacy).

Aanpassen van deze verklaring

Wij behouden het recht voor om deze privacyverklaring aan te passen en te publiceren op de website: www.ddhadvocatuur.nl.

Vragen

In het geval u vragen en/of opmerkingen heeft met betrekking tot de verwerking van uw persoonsgegevens kunt u contact opnemen door een e- mail te sturen naar secretariaat@ddhadvocatuur.nl of door te bellen naar ons telefoonnummer:
+31 (0)162 23500.