DDH Advocatuur

Algemene voorwaarden

1. Besloten vennootschap

Algemene voorwaarden DDH Advocatuur

DDH Advocatuur B.V. is een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid, gevestigd te Oosterhout en ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel onder nummer 85941301.

2. Toepasselijkheid

Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle werkzaamheden verricht of te verrichten door of namens DDH Advocatuur B.V. De toepasselijkheid van voorwaarden van de opdrachtgever is uitdrukkelijk uitgesloten. Van de algemene voorwaarden kan slechts schriftelijk worden afgeweken. De algemene voorwaarden van DDH Advocatuur B.V. zijn ook van toepassing op vervolgopdrachten. Indien een of meerdere bepalingen van de algemene voorwaarden (of de Overeenkomst) nietig zijn, of niet rechtsgelding worden, zullen alle overige bepalingen van kracht blijve.

3. Opdracht

De rechtsverhouding tussen de opdrachtgever DDH Advocatuur B.V. is een overeenkomst van opdracht. Alle opdrachten behelzen inspanningsverbintenissen en nimmer resultaatsverbintenissen. De toepasselijkheid van de artikelen 7:404 en 7:407 lid 2 en 7:409 BW van het Burgerlijk Wetboek is uitdrukkelijk uitgesloten. Ongeacht of de opdracht is verleend met het oog op een bepaald persoon, wordt de opdracht uitsluitend aanvaard en uitgevoerd door DDH Advocatuur B.V. De aandeelhouders, hun bestuurders, alsmede degenen die voor DDH Advocatuur B.V. werkzaam zijn, zijn niet persoonlijk gebonden of aansprakelijk. De opdracht eindigt niet door hun dood, ondercuratelestelling of faillissement. De uitvoering van opdrachten geschiedt uitsluitend ten behoeve van de opdrachtgever. Derden kunnen aan de opdrachten en de uitvoering daarvan geen rechten ontlenen.

Opdrachtgever is verantwoordelijk voor het tijdig aanleveren van alle voor de zaak relevante en juiste informatie. Bij gebreke hiervan is DDH Advocatuur B.V. gerechtigd om de werkzaamheden op te schorten zonder aansprakelijk te zijn voor eventuele schade en kosten. Eventueel veroorzaakt meerwerk is voor rekening van opdrachtgever.

Verstrekte opdrachten worden door DDH Advocatuur B.V. uitsluitend uitgevoerd ten behoeve van de opdrachtgever. Derden kunnen aan de inhoud van de verrichte werkzaamheden geen rechten ontlenen. De opdrachtgever is gehouden DDH Advocatuur B.V. te vrijwaren voor alle aanspraken van derden en daarmee verband houdende kosten, waaronder de kosten gemoeid met het verweer, tegen dergelijke aanspraken.

Alle door DDH Advocatuur B.V. opgestelde stukken, zoals contracten, verslagen, adviezen en processtukken zijn uitsluitend bestemd voor opdrachtgever en mogen niet zonder voorafgaande toestemming van DDH Advocatuur B.V. worden verveelvoudigd, openbaar gemaakt, of ter kennis van derden gebracht. Indien de opdrachtgever de inhoud van door DDH Advocatuur B.V. voor hem/haar verrichte werkzaamheden (bijvoorbeeld memo’s, adviezen, overeenkomsten, processtukken etc.) aan derden verstrekt, is de opdrachtgever jegens DDH Advocatuur B.V. gehouden die derde erop te wijzen dat de werkzaamheden werden verricht onder toepasselijkheid van deze algemene voorwaarden. Indien een derde van de inhoud van de werkzaamheden op enigerlei wijze gebruik maakt, is die derde aan de inhoud van deze algemene voorwaarden gebonden. Het auteursrecht op de vervaardigde stukken blijft bij DDH Advocatuur B.V. berusten.

DDH Advocatuur B.V. is als gevolg van geldende regelgeving (waaronder de Wet ter voorkoming van witwassen en financiering van terrorisme) verplicht de identiteit van cliënten vast te stellen en ongebruikelijke transacties onder omstandigheden bij de autoriteiten te melden, zonder de opdrachtgever hierover te informeren. Door het verstrekken van een opdracht aan DDH Advocatuur B.V. bevestigt de opdrachtgever hiermee bekend te zijn en voor zover nodig zijn toestemming te geven.

DDH Advocatuur B.V. verwerkt persoonsgegevens van haar opdrachtgevers en daar werkzame personen voor haar dienstverlening ter voldoening aan wettelijke verplichtingen.

Alle elektronische communicatie, waaronder e-mail, geldt als schriftelijk. De opdrachtgever stemt er mee in dat DDH Advocatuur B.V. gebruik maakt van digitale communicatiemiddelen en diensten voor opslag van gegevens.

DDH Advocatuur B.V. bewaart elektronische of papieren dossiers minimaal zeven jaar na de laatste inhoudelijke communicatie met de opdrachtgever in de betreffende zaak. Na afloop van deze termijn mag DDH Advocatuur B.V. deze dossiers vernietigen.

Het is DDH Advocatuur B.V. toegestaan de algemene voorwaarden te wijzigen. De gewijzigde algemene voorwaarden gelden ook ten aanzien van de reeds bestaande overeenkomsten tussen de opdrachtgever en DDH Advocatuur B.V. en wel vanaf het moment dat deze zijn medegedeeld.

4. Honorarium

Tenzij anders overeengekomen, declareert DDH Advocatuur B.V. op basis van gewerkte tijd tegen de op het moment van uitvoering van de werkzaamheden ten behoeve van de opdracht geldende uurtarieven, vermeerderd met de gemaakte specifieke onkosten. DDH Advocatuur B.V. mag jaarlijks de uurtarieven aanpassen.

Betaling van de facturen dient plaats te vinden binnen 14 dagen na de factuurdatum. Indien betaling binnen deze termijn uitblijft, is de opdrachtgever van rechtswege in verzuim en is deze naast de wettelijke handelsrente rente ook administratiekosten verschuldigd van minimaal EUR 50,=

Voor zover DDH Advocatuur B.V. over moet gaan tot incasso van het verschuldigde bedrag, is de opdrachtgever ook de werkelijke gemaakte incassokosten verschuldigd met een minimumbedrag van EUR 100,=.

Tevens is DDH Advocatuur B.V. gerechtigd haar werkzaamheden in het kader van de opdracht op te schorten op het moment dat een factuur niet tijdig geheel is voldaan.

In sommige gevallen kan DDH Advocatuur B.V. de (verdere) uitvoering van de opdracht afhankelijk stellen van het op voorhand voldaan zijn van bijzondere verschotten, meer specifiek het griffierecht. DDH Advocatuur B.V. is nimmer gehouden zich zonder tijdig ontvangen financiële waarborg voor het griffierecht ten behoeve van opdrachtgever in rechte te stellen en is niet aansprakelijk voor schade als gevolg van een mogelijke niet- ontvankelijk verklaring van de opdrachtgever door de rechter wegens niet betaling van het griffierecht.

5. Inschakeling derden

DDH Advocatuur B.V. mag voor rekening van de opdrachtgever een derde inschakelen op de door deze derde gestelde voorwaarden. DDH Advocatuur B.V. mag deze voorwaarden, inclusief een eventuele aansprakelijkheidsbeperking, namens de opdrachtgever aanvaarden. DDH Advocatuur B.V. is niet aansprakelijk voor tekortkomingen van die derde.

DDH Advocatuur B.V. zal, in geval zij in het kader van een opdracht dienstverleners inschakelt die niet binnen haar organisatie werkzaam zijn (‘Onderopdrachtnemers’), bij de selectie van Onderopdrachtnemers de nodige zorgvuldigheid in acht nemen en waar nodig tevoren overleggen met de opdrachtgever. DDH Advocatuur B.V. sluit aansprakelijkheid voor eventuele fouten of tekortkomingen van Onderopdrachtnemers uit.

6. Aansprakelijkheid

De contractuele of buitencontractuele aansprakelijkheid van DDH Advocatuur B.V. jegens opdrachtgevers en derden voor schade voortvloeiend uit of verband houdend met eventuele tekortkomingen in de uitvoering van opdrachten is beperkt tot het bedrag dat in het desbetreffende geval uit hoofde van de beroepsaansprakelijkheidsverzekering wordt uitgekeerd, vermeerderd met het bedrag van het eigen risico dat ingevolge de polisvoorwaarden door DDH Advocatuur B.V. wordt gedragen. Desgevraagd worden over de gesloten beroepsaansprakelijkheidsverzekering inlichtingen verschaft.

Indien om welke reden dan ook geen uitkering plaatsvindt uit hoofde van de voornoemde beroepsaansprakelijkheidsverzekering, is de schadevergoedingsplicht voortvloeiende uit aansprakelijkheid jegens opdrachtgevers en derden beperkt tot de hoogte van het door DDH Advocatuur B.V. in verband met de betreffende opdracht in rekening gebrachte honorarium, met een maximum van EUR 25.000.

Aan DDH Advocatuur B.V. verbonden personen zijn in geen geval aansprakelijk. Hieronder vallen alle voormalige, huidige en toekomstige directe of indirecte aandeelhouders van de vennoten van DDH Advocatuur B.V., groeps-, holding-, werk-, pensioen- of andere gerelateerde entiteiten van DDH Advocatuur B.V. of haar vennoten, elke aan DDH Advocatuur B.V. eventueel gerelateerde Stichting, werknemer, adviseurs, bestuurders, stagiaires etc.

Ten overvloede gelden de aansprakelijkheidsbepalingen ook voor het geval DDH Advocatuur B.V. aansprakelijk is voor de fouten van door DDH Advocatuur B.V. ingeschakelde derden of voor het niet-deugdelijk functioneren van door DDH Advocatuur B.V. bij de uitvoering van de overeenkomst gebruikte apparatuur, software, gegevensbestanden, registers of andere zaken.

DDH Advocatuur B.V. is niet aansprakelijk voor verlies van gegevens of onbevoegde toegang tot gegevens ondanks de door haar betrachte zorg, ook niet als dat optreedt of ontstaat bij de overdracht van gegevens via openbare netwerken of door gebruik van netwerken en systemen van derden.

De opdrachtgever vrijwaart DDH Advocatuur B.V. en de aan DDH Advocatuur B.V. verbonden(rechts) personen voor alle aanspraken door derden waarvoor in de algemene voorwaarden de aansprakelijkheid van DDH Advocatuur is beperkt. Deze vrijwaring omvat ook de daarmee verband houdende kosten, waaronder de kosten van verweer.

DDH Advocatuur B.V. is nooit aansprakelijk voor indirecte schade, daaronder begrepen, maar niet limitatief: bedrijfsschade, productieverlies, omzet- en/of winstderving, kosten die met de uitvoering van het object gemoeid zijn, waardevermindering van producten, gemiste besparingen en schade door bedrijfsstagnatie.

Iedere aanspraak op schadevergoeding van cliënt vervalt in ieder geval 12 maanden nadat opdrachtgever bekend wordt of redelijkerwijs bekend kan worden geacht met de schade, welke direct of indirect voortvloeit uit een gebeurtenis of omstandigheden waarvoor DDH Advocatuur aansprakelijk is of zou kunnen zijn.

7. Klachtenregeling

DDH Advocatuur B.V. beschikt over een klachtenregeling, welke van toepassing is op alle werkzaamheden verricht of te verrichten door of namens DDH Advocatuur B.V. en op alle rechtsverhoudingen van DDH Advocatuur B.V. met opdrachtgevers. Deze klachtenregeling zal op verzoek worden toegezonden. DDH Advocatuur B.V. behandelt iedere ontvangen klacht van een opdrachtgever overeenkomstig deze klachtenregeling. Klachten die niet conform de klachtenregeling kunnen worden opgelost, kunnen worden voorgelegd aan de bevoegde rechtbank.

8. Toepasselijk recht en forum

Op de rechtsverhouding tussen DDH Advocatuur B.V. en de opdrachtgever is Nederlands recht van toepassing. Geschillen zullen uitsluitend worden beslecht door de bevoegde rechter te Breda, doch het staat DDH Advocatuur B.V. vrij in afwijking hiervan het geschil voor te leggen aan de bevoegde rechter van de woonplaats c.q. vestigingsplaats van haar opdrachtgever.

Deze Algemene Voorwaarden zijn geldig met ingang van 1 mei 2022.